Tháng Năm 29, 2023

Kết quả của tích \(\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)\left( {a – 2} \right)\) là:

Kết quả của tích \(\left( {{a^2} + 2a + 4} \right)\left( {a – 2} \right)\) là:

A. \({\left( {a + 2} \right)^3}\)

B. \({\left( {a – 2} \right)^3}\)

C. \({a^3} + 8\)

D. \({a^3} – 8\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left( {{a}^{2}}+2a+4 \right)\left( a-2 \right)=\left( a-2 \right)\left( {{a}^{2}}+2a+{{2}^{2}} \right)={{a}^{3}}-{{2}^{3}}={{a}^{3}}-8\)

Chọn D.