Tháng Ba 1, 2024

Điền vào chỗ chấm: \({\left( {x + 3} \right)^3} = ……………..?\)

Điền vào chỗ chấm: \({\left( {x + 3} \right)^3} = ……………..?\)

A. \({x^3} + 9{x^2} + 27x + 27\)

B. \({x^3} – 9{x^2} + 27x – 27\)

C. \({x^3} + 27\)

D. \({x^3} + 9{x^2} + 9x + 27\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({\left( {x + 3} \right)^3} = {\left( x \right)^3} + 3.{x^2}.3 + 3.x{.3^2} + {3^3}\)\( = {x^3} + 9{x^2} + 27x + 27.\)

Chọn A.