Tháng Sáu 8, 2023

Đâu là đẳng thức đúng:

Đâu là đẳng thức đúng:

A. \(9{x^2} – 4 = {\left( {3x – 2} \right)^2}\)

B. \(9{x^2} – 4 = \left( {3x – 2} \right)\left( {3x + 2} \right)\)

C. \(9{x^2} – 4 = – {\left( {3x + 2} \right)^2}\)

D. \(9{x^2} – 4 = \left( {3{x^2} + 2} \right)\left( {3{x^2} – 2} \right)\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({A^2} – {B^2} = \left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(9{x^2} – 4 = {\left( {3x} \right)^2} – {2^2} = \left( {3x + 2} \right)\left( {3x – 2} \right)\)

Chọn B.