Tháng Sáu 9, 2023

Đâu là đẳng thức đúng:

Đâu là đẳng thức đúng:

A. \({\left( {b – a} \right)^3} = {a^3} – 3{a^2}b + 3a{b^2} – {b^3}\)

B. \({\left( {b – a} \right)^3} = {b^3} – 3{b^2}a + 3{a^2}b – {a^3}\)

C. \({\left( {b – a} \right)^3} = {\left( {a – b} \right)^3}\)

D. \({\left( {b – a} \right)^3} = {b^3} + 3{a^2}b – 3a{b^2} + {b^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^3} = {A^3} – 3{A^2}B + 3A{B^2} – {B^3}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({\left( {b – a} \right)^3} = {b^3} – 3{b^2}a + 3a{b^2} – {a^3}.\)

Chọn B.