Tháng Tư 19, 2024

Đâu là đẳng thức đúng?

Đâu là đẳng thức đúng?

A. \({\left( {a – b} \right)^3} = \left( {a – b} \right)\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right)\)

B. \({\left( {a – b} \right)^3} = \left( {a – b} \right)\left( {{a^2} + 2ab + {b^2}} \right)\)

C. \({\left( {a – b} \right)^3} = {a^3} – 3{a^2}b + 3a{b^2} – {b^3}\)

D. \({\left( {a – b} \right)^3} = {a^3} – 2{a^2}{b^2} + {b^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^3} = {A^3} – 3{A^2}B + 3A{B^2} – {B^3}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({\left( {a – b} \right)^3} = {a^3} – 3{a^2}b + 3a{b^2} – {b^3}\)

Chọn C.