Tháng Sáu 9, 2023

Điền vào chỗ chấm: \({x^2} – 3x + \frac{9}{4} = ……………..?\)

Điền vào chỗ chấm: \({x^2} – 3x + \frac{9}{4} = ……………..?\)

A. \({x^2} – {\left( {\frac{9}{4}} \right)^2}\)

B. \({\left( {x – \frac{3}{2}} \right)^2}\)

C. \({x^2} – {\left( {\frac{3}{2}} \right)^2}\)

D. \({\left( {\frac{3}{2}} \right)^2} – {x^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\) bằng cách tách \(3x = 2.\frac{3}{2}x\) để có \(A = x,\,B = \frac{3}{2}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^2} – 3x + \frac{9}{4} = {x^2} – 2.\frac{3}{2}x + {\left( {\frac{3}{2}} \right)^2} = {\left( {x – \frac{3}{2}} \right)^2}\)

Chọn B.