Tháng Ba 3, 2024

Rút gọn biểu thức: \(C = {x^2} – 10xy + 25{y^2} – {\left( {x – 5y} \right)^2}\)

Rút gọn biểu thức: \(C = {x^2} – 10xy + 25{y^2} – {\left( {x – 5y} \right)^2}\)

A. \(0\)

B. \(x\)

C. \(x-5y\)

D. \(x + 10y\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(C={{x}^{2}}-10xy+25{{y}^{2}}-{{\left( x-5y \right)}^{2}}={{x}^{2}}-2.x.5y+{{\left( 5y \right)}^{2}}-{{\left( x-5y \right)}^{2}}={{\left( x-5y \right)}^{2}}-{{\left( x-5y \right)}^{2}}=0\)

Chọn A.