Tháng Bảy 7, 2022

Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây:

Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây:

A. Quyền biểu quyết.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

D. Cả 3 phương án trên.

Chọn đáp án là D