Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ thời điểm nào?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ thời điểm nào?

A. Ngày chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng.

B. Ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên.

C. Ngày được cấp có thẩm quyền ký quyết định công nhận là đảng viên chính thức.

D. Đúng 01 năm sau của ngày chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng.

Chọn đáp án là B