Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên?

A. 30 ngày làm việc.

B. 30 ngày.

C. 60 ngày làm việc.

D. 60 ngày.

Chọn đáp án là A