Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, không xem xét kếp nạp lại vào Đảng những người đã ra khỏi Đảng vì lý do?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, không xem xét kếp nạp lại vào Đảng những người đã ra khỏi Đảng vì lý do?

A. Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

B. Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng

C. Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

D. Người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng

Chọn đáp án là B