Tháng Bảy 4, 2022

Theo Quy định số-29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng phải là:

Theo Quy định số-29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng phải là:

A. Đảng viên cùng công tác, lao động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng 12 tháng trở lên.

B. Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng tháng trở lên.

C. Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

D. Đảng viên cùng công tác lao, động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng 06 tháng trở lên.

Chọn đáp án là C