Tháng Bảy 4, 2022

Đảng ủy cơ sở họp xét kết nạp người vào Đảng, khi được bao nhiêu cấp ủy viên biểu quyết đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp?

Đảng ủy cơ sở họp xét kết nạp người vào Đảng, khi được bao nhiêu cấp ủy viên biểu quyết đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp?

A. Được 2/3 số cấp ủy viên trở lên đồng ý.

B. Được 3/4 số cấp ủy viên trở lên đồng ý.

C. Được 100% số cấp ủy viên đồng ý.

D. Được hơn một nửa số cấp ủy viên trở lên đồng ý.

Chọn đáp án là A