Tháng Bảy 4, 2022

Theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy có số lượng là:

Theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy có số lượng là:

A. Số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (không bao gồm số lượng dự kiến tái cử).

B. Số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (bao gồm số lượng dự kiến tái cử).

C. Số lượng 1 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (không bao gồm số lượng dự kiến tái cử).

D. Số lượng 1 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (bao gồm số lượng dự kiến tái cử).

Chọn đáp án là A