Tháng Bảy 2, 2022

Nơi có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải được bao nhiêu đảng viên chính thức và tổ chức nào giới thiệu?

Nơi có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải được bao nhiêu đảng viên chính thức và tổ chức nào giới thiệu?

A. Một đảng viên chính thức và ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu

B. Hai đảng viên chính thức và ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu

C. Một đảng viên chính thức, ban chấp hành đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu

D. Một đảng viên chính thức và ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu

Chọn đáp án là A