Tháng Bảy 4, 2022

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị sử dụng bao lâu?

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị sử dụng bao lâu?

A. Không quá 24 tháng

B. Không quá 36 tháng

C. Không quá 48 tháng

D. Không quá 60 tháng

Chọn đáp án là D