Tháng Bảy 2, 2022

Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành?

Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành?

A. Đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng)

B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)

C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)

D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

Chọn đáp án là A