Tháng Bảy 4, 2022

Trước khi xem xét đề nghị kết nạp người vào Đảng, chi ủy phải lấy ý kiến các tổ chức nào sau đây:

Trước khi xem xét đề nghị kết nạp người vào Đảng, chi ủy phải lấy ý kiến các tổ chức nào sau đây:

A. BCH các tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú.

B. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú.

C. BCH các tổ chức đoàn thể mà người vào Đảng là thành viên và ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú.

D. BCH các tổ chức đoàn thể mà người vào Đảng là thành viên và ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú.

Chọn đáp án là D