Tháng Bảy 2, 2022

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, khi thực hiện thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi bộ họp xem xét, nếu được bao nhiêu đảng viên chính thức biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên xóa tên đảng viên dự bị?

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, khi thực hiện thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi bộ họp xem xét, nếu được bao nhiêu đảng viên chính thức biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên xóa tên đảng viên dự bị?

A. Có 3/4 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.

B. Có 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.

C. Có trên 1/2 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.

D. Có ít nhất 2/3 đảng viên đồng ý.

Chọn đáp án là B