Tháng Bảy 2, 2022

Chi bộ họp xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức, được bao nhiêu đảng viên biểu quyết đồng ý thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên công nhận đảng viên chính thức?

Chi bộ họp xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức, được bao nhiêu đảng viên biểu quyết đồng ý thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên công nhận đảng viên chính thức?

A. Được 2/3 đảng viên chính thức trở lên đồng ý.

B. Được 1/2 đảng viên chính thức trở lên đồng ý.

C. Được 100% đảng viên đồng ý.

D. Được 2/3 đảng viên trở lên đồng ý.

Chọn đáp án là A