Tháng Bảy 2, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, việc quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, việc quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?

A. Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

B. Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương.

C. Bí thư chi bộ.

D. Cấp ủy cơ sở.

Chọn đáp án là D