Tháng Bảy 4, 2022

Nội dung quản lý đảng viên ở chi bộ gồm những nội dung nào dưới đây?

Nội dung quản lý đảng viên ở chi bộ gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Quản lý lịch sử chính trị đảng viên; quản lý vấn đề chính trị hiện nay

B. Quản lý tư tưởng đảng viên; quản lý công tác đảng viên; kê khai tài sản và thu nhập cá nhân

C. Quản lý quan hệ xã hội của đảng viên; quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên

D. Tất cả các nội dung trên

Chọn đáp án là D