Tháng Bảy 2, 2022

Trường hợp nào sau đây chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên:

Trường hợp nào sau đây chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên:

A. Bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm không có lý do chính đáng.

B. Tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên.

C. 2 năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Chọn đáp án là D