Tháng Ba 31, 2023

Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội “Huân chương Hồ Chí Minh” khi nào? 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội) 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội) 15/5/1981 (kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội) 15/5/1986 (kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội)

Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội “Huân chương Hồ Chí Minh” khi nào?

  • 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1981 (kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội)
  • 15/5/1986 (kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội)