Tháng Tư 2, 2023

Qua các thời kỳ Đội có nhiều tên gọi khác nhau. Hãy cho biết thứ tự nào sau đây là đúng nhất? Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM. Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu niên cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM. Đội thiếu nhi tháng tám – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội TNTP HCM. Cả a,b,c đều sai.

Qua các thời kỳ Đội có nhiều tên gọi khác nhau. Hãy cho biết thứ tự nào sau đây là đúng nhất?

  • Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM.
  • Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu niên cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM.
  • Đội thiếu nhi tháng tám – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội TNTP HCM.
  • Cả a,b,c đều sai.