Tháng Sáu 8, 2023

Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.

Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.

Lời giải chi tiết:

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD.

Xét tam giác AOB có:

\(OA+OB>AB\) ( quan hệ giữa ba cạnh của tam giác)

Xét tam giác COD có:

\(OC+OD>CD\) ( quan hệ giữa ba cạnh của tam giác)

Suy ra:

\(\begin{align}& OA+OB+OC+OD>AB+CD \\ & \Leftrightarrow AC+BD>AB+CD \\ \end{align}\)

Tương tự: \(AC+BD>AD+BC\)

Vậy trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.