Tháng Sáu 9, 2023

Chọn phương án đúng:

Chọn phương án đúng:

A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau

B. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau

C. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

D. Hình thang cân là hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

+) Đáp án A sai vì Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

\( \Rightarrow \) Đáp án B đúng.

Chọn B.