Tháng Tư 16, 2024

Cho tứ giác ABCD, có\(\hat A = {80^0},\hat B = {120^0},\hat D = {50^0},\) Số đo \(\hat C\) là:

Cho tứ giác ABCD, có\(\hat A = {80^0},\hat B = {120^0},\hat D = {50^0},\) Số đo \(\hat C\) là:

A. \({100^0}\)

B. \({105^0}\)

C. \({110^0}\)

D. \({115^0}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất tổng các góc của một tứ giác bằng \({360^0}\)

Lời giải chi tiết:

Xét tứ giác ABCD ta có:\(\hat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)

\(\eqalign{& \Rightarrow \widehat C = {360^0} – \left( {\hat A + \widehat B + \widehat D} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – \left( {{{80}^0} + {{120}^0} + {{50}^0}} \right) \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {360^0} – {250^0} = {110^0}. \cr} \)

Chọn C