Tháng Sáu 5, 2023

Xác định a để \(\left( {6{x^3} – 7{x^2} – x + a} \right):\left( {2x + 1} \right)\) dư 2 :

Xác định a để \(\left( {6{x^3} – 7{x^2} – x + a} \right):\left( {2x + 1} \right)\) dư 2 :

A. – 4

B. 2

C. – 2

D. 4

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

– Đặt phép chia.

– Để phép chia có dư thì số dư cuối cùng phải bằng giá trị dư của biểu thức, từ đó ta tìm ra .

Lời giải chi tiết:

Để \(6{x^3} – 7{x^2} – x + a\) chia 2x + 1 dư 2 thì \(a – 2 = 2 \Leftrightarrow a = 4\)