Tháng Sáu 8, 2023

Cho \(P = \frac{{x + 3}}{{\sqrt x – 2}};\,\,\,Q = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{5\sqrt x – 2}}{{x – 4}}\quad \quad \left( {x > 0;\,\,\,x \ne 4} \right)\) Tính giá trị của \(P\) khi \(x = 9.\) A \(10\) B \(11\) C \(12\) D \(13\)

Cho \(P = \frac{{x + 3}}{{\sqrt x – 2}};\,\,\,Q = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{5\sqrt x – 2}}{{x – 4}}\quad \quad \left( {x > 0;\,\,\,x \ne 4} \right)\) Tính giá trị của \(P\) khi \(x = 9.\)

A \(10\)

B \(11\)

C \(12\)

D \(13\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Với \(x = 9\,\,\left( {tm} \right),\) thay vào biểu thức \(P\) và tính giá trị của biểu thức \(P.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\,\,\,x \ne 4.\)

Ta có: \(x = 9\,\,\left( {tm} \right),\) ta có: \(P = \frac{{9 + 3}}{{\sqrt 9 – 2}} = \frac{{12}}{{3 – 2}} = 12.\)

Vậy với \(x = 9\) thì \(P = 12.\)

Chọn C.