Tháng Mười Một 28, 2021

Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H$_{2}$SO$_{4 }$đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO$_{2}$ sản phầm khử duy nhất (ở đktc). Tính giá trị của m?

Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H$_{2}$SO$_{4 }$đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO$_{2}$ sản phầm khử duy nhất (ở đktc). Tính giá trị của m?

Phương pháp giải:

Viết phương trình hóa học xảy ra và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết:

2Fe + 6 H$_{2}$SO$_{4 đặc nóng}$ → Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ + 3SO$_{2}$ + 6H$_{2}$O

Ta có: n$_{Fe}$ = 2/3.n$_{SO2}$ = 2/3. 0,3 = 0,2 mol → m$_{Fe}$ = 0,2.56 = 11,2 gam