Tháng Mười 3, 2023

Cho hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức ${{C}_{x}}{{H}_{y}}{{N}_{5}}{{O}_{6}}$ và hợp chất hữu cơ B có công thức phân tử là ${{C}_{4}}{{H}_{9}}N{{O}_{2}}$. Đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu được ${{N}_{2}}$ và 96,975 gam hỗn hợp $C{{O}_{2}}$ và ${{H}_{2}}O$. Mặt khác, nếu lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b mol muối của alanin. Giá trị a : b gần nhất với?

Cho hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức ${{C}_{x}}{{H}_{y}}{{N}_{5}}{{O}_{6}}$ và hợp chất hữu cơ B có công thức phân tử là …

Nung hỗn hợp X gồm Al, Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 34,72% khối lượng) trong không khí một thời gian, thu được 6,17 gam hỗn hợp rắn Y gồm các kim loại và oxit tương ứng. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch A chứa 0,36 mol $KHS{{O}_{4}}$ và 0,04 mol $KN{{O}_{3}}$. Sau phản ứng, thu được dung dịch B chỉ chứa 56,05 gam muối sunfat trung hòa (không làm mất màu thuốc tím) và thoát ra 336 ml hỗn hợp khí Z chứa các hợp chất của nitơ có ${{d}_{Z/{{H}_{2}}}}=20$. Cho dung dịch B tác dụng hoàn toàn với 170 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Nung hỗn hợp X gồm Al, Fe và Cu (trong đó Cu chiếm 34,72% khối lượng) trong không khí một thời gian, thu được 6,17 …

Hỗn hợp X gồm một este đơn chức mạch hở và ba este nhị chức, mạch hở, không phân nhánh là đồng phân của nhau. Đun nóng 11,88 gam X với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho toàn bộ lượng ancol Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Mặt khác đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít ${{O}_{2}}$ (đktc), thu được 25,08 gam $C{{O}_{2}}$. Este nào sau đây có mặt trong hỗn hợp X?

Hỗn hợp X gồm một este đơn chức mạch hở và ba este nhị chức, mạch hở, không phân nhánh là đồng phân của nhau. …

Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn, dung dịch chứa m gam hỗn hợp hai muối NaCl và $CuS{{O}_{4}}$ bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Đồ thị dưới đây biểu diễn mối liên hệ giữa thời gian điện phân và tổng số mol khí thoát ra ở hai điện cực? Giá trị của m là?

Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn, dung dịch chứa m gam hỗn hợp hai muối NaCl và $CuS{{O}_{4}}$ bằng dòng điện một …

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và 2,28 gam $C{{r}_{2}}{{O}_{3}}$ (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,008 lít ${{H}_{2}}$ (đktc). Còn nếu cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là?

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và 2,28 gam $C{{r}_{2}}{{O}_{3}}$ (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản …

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm $N{{a}_{2}}O,\text{ }K,\text{ }{{K}_{2}}O,\text{ }Ba,\text{ }BaO$ (trong đó oxi chiếm 8% khối lượng hỗn hợp) vào nước dư, thu được dung dịch Y và 1,792 lít ${{H}_{2}}$(đktc). Dung dịch Y có khả năng hòa tan tối đa 8,64 gam Al. Giá trị của m là?

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm $N{{a}_{2}}O,\text{ }K,\text{ }{{K}_{2}}O,\text{ }Ba,\text{ }BaO$ (trong đó oxi chiếm 8% khối lượng hỗn hợp) vào nước …

Cho phản ứng của sắt (Fe) với oxi (${{O}_{2}}$) như hình vẽ dưới đây. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là? (1) Sản phẩm của phản ứng là $F{{e}_{2}}{{O}_{3}}$. (2) Khi đưa vào lọ chứa oxi, dây thép cháy trong oxi sáng chói, nhiều hạt nhỏ sáng bắn tóe như pháo hoa. (3) Nước trong bình có vai trò là chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn. (4) Mẩu than gỗ có tác dụng làm mồi vì khi than cháy, tỏa ra nhiệt lượng đủ lớn để phản ứng giữa Fe và ${{O}_{2}}$ xảy ra (có thể thay mẩu than bằng que diêm). (5) Cần làm sạch và uốn sợi dây thép thành hình lò xo để tăng diện tích tiếp xúc, phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Cho phản ứng của sắt (Fe) với oxi (${{O}_{2}}$) như hình vẽ dưới đây. Trong số các phát biểu sau, số phát biểu đúng là? …

X, Y, Z, T là một trong các chất sau: glucozơ, anilin, fructozơ và phenol. Tiến hành các thí nghiệm để nhận biết chúng và ta có kết quả như sau: Thuốc thử X T Y Z : phản ứng : không phản ứng Nước Kết tủa Nhạt màu Kết tủa dd Kết tủa Kết tủa Dd NaOH Các chất X, Y, Z, T lần lượt là?

X, Y, Z, T là một trong các chất sau: glucozơ, anilin, fructozơ và phenol. Tiến hành các thí nghiệm để nhận biết chúng và …

Cho các phát biểu sau: (1) Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các gốc axit béo chưa no. (2) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit gọi là phản ứng xà phòng hóa. (3) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: ${{\left( {{C}_{17}}{{H}_{33}}COO \right)}_{3}}{{C}_{3}}{{H}_{5}},\text{ }{{\left( {{C}_{17}}{{H}_{35}}COO \right)}_{3}}{{C}_{3}}{{H}_{5}}$. (4) Etyl fomat có phản ứng tráng bạc. (5) Isoamyl axetat có mùi chuối chín. (6) Este $C{{H}_{2}}=C\left( C{{H}_{3}} \right)-COO-C{{H}_{2}}-C{{H}_{3}}$ có tên gọi là etyl metacrylat. Số phát biểu đúng là?

Cho các phát biểu sau: (1) Mỡ động vật chủ yếu cấu thành từ các gốc axit béo chưa no. (2) Phản ứng thủy phân …

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch $F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}$ dư (b) Sục khí $C{{l}_{2}}$ vào dung dịch $FeC{{l}_{2}}$ (c) Dẫn khí ${{H}_{2}}$ dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch $CuS{{O}_{4}}$ dư (e) Nhiệt phân $AgN{{O}_{3}}$ (f) Điện phân nóng chảy $A{{l}_{2}}{{O}_{3}}$ Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là?

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch $F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3}}$ dư (b) Sục khí $C{{l}_{2}}$ vào dung dịch $FeC{{l}_{2}}$ (c) …