Tháng Mười Một 28, 2021

Cho 13,6 gam hỗn hợp Mg và Fe phản ứng hoàn toàn với H$_{2}$SO$_{4}$ đặc, nóng, dư, thu được 2,24 lít H$_{2}$S (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

(Phần chung)

Cho 13,6 gam hỗn hợp Mg và Fe phản ứng hoàn toàn với H$_{2}$SO$_{4}$ đặc, nóng, dư, thu được 2,24 lít H$_{2}$S (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Phương pháp giải:

PTHH xảy ra:

4Mg + 5H$_{2}$SO$_{4 đặc nóng}$ → 4 MgSO$_{4 }$+ H$_{2}$S + 4H$_{2}$O

8Fe +15 H$_{2}$SO$_{4 đặc nóng}$ → 4Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3 }$+ 3H$_{2}$S + 12 H$_{2}$O

Lập hệ phương trình để tìm số mol Mg, Fe trong hỗn hợp từ đó tính được % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Lời giải chi tiết:

Đặt n$_{Mg }$= x mol; n$_{Fe }$= y mol

PTHH xảy ra:

4Mg + 5H$_{2}$SO$_{4 đặc nóng}$ → 4 MgSO$_{4 }$+ H$_{2}$S + 4H$_{2}$O

x → 0,25x (mol)

8Fe +15 H$_{2}$SO$_{4 đặc nóng}$ → 4Fe$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3 }$+ 3H$_{2}$S + 12 H$_{2}$O

y → 0,375y (mol)

Ta có: m$_{hỗn hợp }$= 24x + 56y = 13,6 gam ; n$_{H2S }$= 0,25x + 0,375y = 0,1 mol

Giải hệ trên ta có : x = 0,1 và y = 0,2

Từ đó ta tính được: %m$_{Mg }$= (0,1.24/13,6).100% = 17,65% và %m$_{Fe }$= 100% – 17,65% = 82,35%