Tháng Ba 3, 2024

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là sai
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – 1;0} \right)$ và $\left( {1; + \infty } \right)$
B. $f\left( { – 1} \right)$ được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số.
C. ${x_0} = 1$ được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.
D. $M\left( {0;2} \right)$ được gọi là điểm cực tiểu của hàmsố.
Hướng dẫn
+ Hàm số đồng biến trên $\left( { – 1;0} \right)$ và $\left( {1; + \infty } \right)$ $ \Rightarrow $ A đúng.
+ $x = – 1;x = 1$ là các điểm cực tiểu của hàm số, $f\left( { – 1} \right);f\left( 1 \right)$ là các giá trị cực tiểu của hàm số$ \Rightarrow $ B, C đúng.
+ $M\left( {0;2} \right)$ được gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $ \Rightarrow $ D sai.