Tháng Hai 24, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = {x^4} – 2m{x^2} + 2m – 4$ đi qua điểm N(-2;0).
A. $m=-\frac{6}{5}.$
B. m=1.
C. m=2
D. m=-1.
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số đi qua điểm $N\left( { – 2;0} \right) \Rightarrow 0 = {\left( { – 2} \right)^4} – 2m{\left( { – 2} \right)^2} + 2m – 4 \Leftrightarrow m = 2.$