Tháng Mười Một 30, 2023

Cho \(a, \, b, \, c\) thỏa mãn \(abc=2017\). Tính giá trị biểu thức sau: \[Q = \frac{{2017a}}{{ab + 2017a + 2017}} + \frac{b}{{bc + b + 2017}} + \frac{c}{{ac + 1 + c}}.\]

Cho \(a, \, b, \, c\) thỏa mãn \(abc=2017\). Tính giá trị biểu thức sau:

\[Q = \frac{{2017a}}{{ab + 2017a + 2017}} + \frac{b}{{bc + b + 2017}} + \frac{c}{{ac + 1 + c}}.\]

A. \(Q=4\)

B. \(Q=3\)

C. \(Q=2\)

D. \(Q=1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn, cộng các phân thức cùng mẫu và rút gọn.

Lời giải chi tiết:

Thay \(2017 = abc\) vào biểu thức ta có:

\(\begin{array}{l}Q = \frac{{abc.a}}{{ab + abc.a + abc}} + \frac{b}{{bc + b + abc}} + \frac{c}{{ac + 1 + c}}\\ = \frac{{ab(ac)}}{{ab(1 + ac + c)}} + \frac{b}{{b(c + 1 + ac)}} + \frac{c}{{ac + 1 + c}}\\ = \frac{{ac}}{{ac + 1 + c}} + \frac{1}{{ac + 1 + c}} + \frac{c}{{ac + 1 + c}}\\ = \frac{{ac + 1 + c}}{{ac + 1 + c}} = 1.\end{array}\)

Vậy \(Q=1.\)