Tháng Tư 2, 2023

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

A. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau.

B. a cắt b và a song song c.

C. Ba đường thẳng đôi một song song.

D. a song song b và a cắt c.

Hướng dẫn

Ba đường thẳng đôi một không có giao điểm nghĩa là:

• a, b không có giao điểm hay a song song b.

• b, c không có giao điểm hay b song song c.

• a, c không có giao điểm hay a song song c.

Vậy ba đường thẳng đôi một song song.

Chọn đáp án C.