Tháng Mười Một 30, 2023

Cho ba điểm A; B; C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

Cho ba điểm A; B; C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

A. AB, BC, CA

B. AB, BC, CA, BA, CB, AC

C. AA, BC, CA, AB

D. AB, BC, CA, AA, BB, CC

Hướng dẫn

Các đường thẳng trong hình là: AB, BC, CA

Chọn đáp án A.