Tháng Ba 31, 2023

Cho bốn điểm M, N, P ,Q trong đó ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?

Cho bốn điểm M, N, P ,Q trong đó ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Vì ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua hai điểm bất kì trong ba điểm trên ta đều nhận được một đường thẳng. Vậy từ ba điểm trên ta được một đường thẳng.

Các đường thẳng còn lại là: QM, QN, QP

Vậy có tất cả 4 đường thẳng phân biệt

Chọn đáp án B