Tháng Ba 21, 2023

Cho năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho ít nhất mấy giao điểm

Cho năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho ít nhất mấy giao điểm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Cho 5 đường thẳng cắt nhau từng đôi một, trường hợp cho ít giao điểm nhất là cả năm đường thẳng đều đi qua một điểm

5 đường thẳng a, b, c, d, e cắt nhau tại điểm A

Chọn đáp án A