Tháng Tư 2, 2023

Biểu diễn hai tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp A = {x ∈ Z|-6 < x < 5} B = {x ∈ Z|-8 ≤ x ≤ 3}

Biểu diễn hai tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

A = {x ∈ Z|-6 < x < 5}

B = {x ∈ Z|-8 ≤ x ≤ 3}

Hướng dẫn

A = {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

B = {-8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}