Tháng Ba 31, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm ( phân biệt) cho trước

B. Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm ( phân biệt) cho trước

C. Có đúng sáu đường thẳng đi qua bốn điểm ( phân biệt) cho trước

D. Ba đường thẳng phân biệt, đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm ( phân biệt)

Hướng dẫn

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm ( phân biệt) cho trước Đáp án A đúng

Ba điểm phân biệt có thể thẳng hàng hoặc không. Trong trường hợp ba điểm phân biệt thẳng hàng thì ta chỉ xác định được duy nhất một đường thẳng đi qua ba điểm phân biệt đó. Do đó, đáp án B sai

Tương tự, nếu bốn điểm phân biệt đó không thẳng hàng thì ta mới xác định được sáu đường thẳng đi qua bốn điểm phân biệt đó. Nếu trong bốn điểm phân biệt đó, có ba điểm thẳng hàng ta chỉ xác định được 4 đường thẳng, hoặc cả 4 điểm phân biệt đó đều thẳng hàng ta chỉ xác định được 1 đường thẳng. Do đó, đáp án C sai

Ba đường thẳng phân biệt có thể song song hoặc cắt nhau. Nếu ba đường thẳng đó đôi một cắt nhau thì ta có ba giao điểm. Nếu trong ba đường thẳng phân biệt đó, có hai đường thẳng song song với nhau, đường thẳng thứ ba cắt 2 đường thẳng còn lại thì ta có 2 giao điểm. Vậy đáp án D sai

Chọn đáp án A