Tháng Bảy 4, 2022

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm gì ?

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm gì ?

A. Sát nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

B. Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

C. Sát chức năng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

D. Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

Chọn đáp án là D