Tháng Bảy 7, 2022

Công tác tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?

Công tác tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

B. Nguyên tắc tính khoa học và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

C. Nguyên tắc tính Đảng và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

D. Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học.

Chọn đáp án là A