Tháng Bảy 2, 2022

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Nội dung này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ở đâu?

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Nội dung này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ở đâu?

A. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc.

B. Di chúc.

C. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

D. Tác phẩm “Đường cách mệnh”.

Chọn đáp án là B