Tháng Bảy 7, 2022

Công tác tuyên truyền đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?

Công tác tuyên truyền đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan.

B. Tính Đảng, tính khoa học thực tiễn, tính chân thực, tính chiến đấu, tính phổ thông đại chúng.

C. Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính thời đại.

D. Tất cả các phương án trên.

Chọn đáp án là B