Tháng Bảy 4, 2022

Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bắt đầu từ năm nào?

Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bắt đầu từ năm nào?

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2009

Chọn đáp án là B