Tháng Bảy 4, 2022

Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định nào?

Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định nào?

A. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

B. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

D. Nghị định số 04/2016/NĐ-CP

C. Nghị định số 71/1998/NĐ-CP.

Chọn đáp án là A