Tháng Bảy 2, 2022

Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?

Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?

A. Cấp ủy viên các cấp sinh hoạt đảng tại chi bộ.

B. Đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt tại chi bộ.

C. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

D. Tất cả các đối tượng trên.

Chọn đáp án là D