Tháng Mười 17, 2021

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?
A. Vùng vị giác
B. Vùng hiểu tiếng nói
C. Vùng vận động ngôn ngữ
D. Vùng thính giác

Hướng dẫn

Vùng vận động ngôn ngữ nằm ở thùy trán.
Đáp án cần chọn là: C